โครงการประจำปี 2562

วันที่โพสต์: Dec 24, 2018 8:4:27 PM

โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1

 1. แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562

 2. จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันที่ 13/11/2561) กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

  2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ

   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

   2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)

  2. เชิงคุณภาพ

   1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

การดำเนินงาน

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

  1. อบรมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ศึกษาการจัดการเรียนโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาพรหมมานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านอุมุง) http://dlict.loei1.go.th/news/projectdltv2562 Finish

  2. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อาคารโพธิ์เงิน ห้อง 1)

  3. พัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอุปรกรณ์ ICT E-Maintenance

งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. ออกแบบพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน (โรงเรียนขนาดกลาง/โรงเรียนขนาดเล็ก) เพื่อให้ใช้จัดการเรียนการสอนได้

  2. พัฒนาระบบ Network สำนักงานรองรับ KRS

  3. คู่มือการใช้ห้องประชุมเทพบุญเติม (ระบบไฟฟ้า/ระบบแอร์/เครื่องเสียง+ไมค์/โปรเจคเตอร์/TV55")

  4. Conference ห้องเทพสถิต/ห้องเทพชัยมงคล/ห้องเทพบุญเติม

งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

  1. พัฒนาระบบ BIG DATA ..เก็บรวบรวมข้อมูล/ออกแบบ/คำตอบที่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ

   1. ระบบเรียกชื่อโรงเรียน

   2. ระบบรายงานจำนวนอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียน

   3. ระบบข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน 13 หลัก

   4. ระบบบริหารงบประมาณ

  2. จัดทำเอกสาร/WEB PAGE เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562