วันที่โพสต์: Mar 29, 2020 9:46:40 AM

แผนงาน/โครงการ/นโยบาย การดำเนินงาน

ตามโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.1


ลงทะเบียนขอรับโปรแกรม BIG DATA Edu.Analytics https://forms.gle/vCdCuaUci8sUXkxQ7

โดย. สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 


ระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการจำเป็น (Data Analytice Need Assessment) พัฒนาด้วยเครื่องมือ Frontend Framework ชื่อ Bootstrap ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascriptบนแพลตฟอร์ม Web Application รองรับการใช้งานอุปกรณ์ Mobile, Tablet และ Computerแนวทางพัฒนาต่อ - คิดไว้ซือๆ

BIG DATA

Dachboard Interface

ศึกษาข้อมูล

สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน/Time Line

bigdata.loei1.go.th

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง

กรอบแนวคิด

ใช้วิธีนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งจากโปรแกรมของส่วนกลาง และโปรแกรมที่ สพท.ใช้งาน (Data Warehouse) จะไม่พยายามกรอกข้อมูลขึ้นมาใหม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Missing)

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน /ใช้วิธีนำเข้าข้อมูล CSV จากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

ข้อมูลบคลากร /เชื่อมโยงมาจาก AMSS++

ข้อมูลงบประมาณ /เชื่อม Link มาจาก AMSS

ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิเคราะห์ EDU Analytics

สถิติ/บริการ

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา

อ่านต่อ

สเปรดชีตของ Google

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Report