การดำเนินงาน

การบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 2565
คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง