วันที่ 13 มกราคม 2564 การอบรมผ่านระบบทางไกลผ่าน Video Conference การสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระดับภูมิภาค

วันที่โพสต์: Jan 13, 2021 7:26:28 AM

ถ่ายทอดสด ภาคเช้า https://youtu.be/aPZPM9Q2HuA

ถ่ายทอดสด ภาคบ่าย https://youtu.be/XmvuuRD3ll8