วันที่ 14 มกราคม 2564 การอบรมผ่านระบบทางไกลผ่าน Video Conference การสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระดับภูมิภาค

วันที่โพสต์: Jan 13, 2021 8:8:48 AM

ถ่ายทอดสด วันที่ 14 มกราคม 2564