ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC), ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS), และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Jul 14, 2020 2:48:36 PM

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. – 16.30น. ณ โรงเรียนของตนเอง

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),

ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS),

และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพสถิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพการประชุม Video Conference ทางลิ้ง shorturl.at/lvxF3

โปรแกรมสำหรับการประชุม Google Meet จำนวนผู้เข้าสูงสุด 250 Client

หนังสือราชการ สพป.เลย 1