ประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562

วันที่โพสต์: Dec 12, 2019 3:59:16 AM