การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Feb 15, 2018 9:30:2 AM

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุม

ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ