การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Mar 27, 2018 5:1:25 AM

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ข้อราชการจาก ผู้อำนวยการกลุ่ม