การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษถาคม ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: May 18, 2018 12:47:6 PM

Click >> ระเบียบวาระการประชุม

ข้อราชการจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

 • ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย 1

งานนำเสนอของ Google
 • นายยืนยง ปาลี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

 • นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง.ผอ.สพป.ลย 1

https://youtu.be/QcebB8vBcQY นาที่ที่ 14

 • ดร.วีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง.ผอ.สพป.ลย 1

งานนำเสนอของ Google
 • นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

ข้อราชการจาก ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

คู่มือ เน็ตโรงเรียน

Click >> Download คู่มือ เน็ตโรงเรียน

 • นางนิราพร โสดาวิชิต รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นาง นิราพร โสดาวิชิต รก....ครู และบุคลากรทางการศึกษา
งานนำเสนอของ Google
  • คูปองครู

งานนำเสนอของ Google
 • ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

งานนำเสนอของ Google
งานนำเสนอของ Google
  • ศน.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

งานนำเสนอของ Google