การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Nov 10, 2017 7:24:40 AM

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุม >>Click<<