การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Nov 18, 2017 2:27:28 AM

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย 1

๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง.ผอ.สพป.ลย 1

นายวีระพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง.ผอ.สพป.ลย 1

นาย วิรัตน์ พุทธทองศรี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

นาย ยืนยง ปาลี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

๓.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายมงคล คณะศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

- เสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

- พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

- สรุปผลตัวแทน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

- สถิติการลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

- สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

- การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายครูวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และชมรมครูวิชาการ

- ชี้แจงการสอบแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

- สำนักทดสอบทางการศึกษา

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล นางปัทมา สิมพลา รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

๓.๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมยุรี ปลั่งกลาง รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๓.๕ กลุ่มนโยบายและแผน นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ

๓.๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)

๓.๗ กลุ่มอำนวยการ นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ รก.ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจรีย์พร หรหมพุทธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมฯ

แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1