การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ภาพการประชุม