การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา

โรงเรียนที่มีสถานะไปเรียนรวม/ไม่มีนักเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

รายชื่อโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมาเรียนรวม

หมายเหตุ

ข้อมูลประกาศเลิกสถานศึกษา