ประจำปี 2561

ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

เบอร์โทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย1

ระบบตรวจสอบสถานะรายงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1

ประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ “การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา 2561” วันที่ 9 เมษายน 2562

  • การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งกำหนดวิธีการ ขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำช้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้มีความครบถัวน ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 สามารถนำขัอมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา และเป็นกรอบหรือระบบบริหารจัดการผลการเรียนในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรุปรายงานเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์

  • การบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS

  • การบริหารจัดการระบบรายงานการรับนักเรียน 2562 Admission

3 คู่มือข้อมูลสิ้นปีการศึกษา_สพป.ลย1_end_year_2561

รับชมการถ่ายทอดสด/ย้อนหล้ง

สรุป รายงานการตรวจนับนักเรียนมีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด :: รายงานภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เนื่องด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ส่งรายชื่อนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนต่างสังกัด เพิ่มเติม เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความอนุเคราะห์ 56 โรงเรียน ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบสถานะนักเรียนซ้ำซ้อนหน่วยงานต่างสังกัด ทางลิ้ง https://goo.gl/qvKUAz

2.รายงานแนบเอกสารยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน และรายงานแนบเอกสารหนังสือรับรอง กรณีที่นักเรียนได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้ว ทางลิ้ง https://goo.gl/forms/lthRtXTHITuYMihy1 (การตอบให้ลงชื่อด้วยอีเมล์โรงเรียน สามารถตรวจสอบได้ที่ https://goo.gl/xkAMRQ )

3.ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันตัวตน กรณีพบเรียนปกติ

ดาวน์โหลดเอกสาร :: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

  1. หรือเปิดอ่านไฟล์ PDF information 10june2561 เอกสารเล่ม 1/2561

  2. หรือเปิดอ่านไฟล์ PDF information 10june2561 เอกสารแผ่นพับ 2/2561

    1. โปรดสละเวลาของท่าน เพื่อประเมินความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการนำไปพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป URL : http://gg.gg/b85ix หรือสแกน QR COde

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2561-1

ภาพรวมระดับประเทศ

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2561-2