การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

วันที่โพสต์: Mar 02, 2019 12:41:5 AM

การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

สิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย)

.. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างคาดไม่ถึง

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา

"สำนักงานเป็น AO : Automatic Organization โรงเรียนเป็น AS : Automatic School

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี