พัฒนาระบบ AMSS++ ปี 2564

วันที่โพสต์: Feb 14, 2021 9:34:46 AM

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Education Area Management Support System : AMSS++

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครบปี Admin มีภาระหน้าที่(ตามกรอบงาน) สรุปและปรับปรุง ..ให้มันตรงใจ User

ภายใต้กระบวนการ PLC

 1. Module Holiday : ปรับปรุงระบบวันหยุดราชการ

 2. เชื่อมโยงวันหยุดราชการ/กับ Module ที่เกี่ยวข้อง

  1. Car จองรถราชการ

  2. La การลา

  3. Meeting จองห้องประชุม

  4. Permission ขออนุญาตไปราชการ

  5. work การปฏิบัติราชการ

 3. Module Car : ปรับปรุงเพิ่มพนักงานขับรถประจำ/และเจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยน พขร.ได้ในขั้นตอนให้ความเห็นชอบ