ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision

วันที่โพสต์: Mar 25, 2019 11:2:33 PM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา

"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"

ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ร่วมพัฒนางานผ่านกระบวนการ PLC

ข้อปัญหา

 1. เครื่องมือในการออกนิเทศ เขตพื้นที่ส่งไฟล์ไปทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกศื ให้โรงเรียนดาวน์โหลด/พิมพ์/ประเมินตนเอง

 2. คณะนิเทศติดตาม พิมพ์เครื่องมือออกเป็นกระดาษ ออกนิเทศ/เก็บข้อมูล

  1. เสร็จภาระกิจกลับมารวบรวม/สรุป/รายงานผล

   1. คะแนน

  2. กำหนดสีพัฒนาคุณภาพ

   1. ภาพ/เอกสารประกอบ

   2. อภิปราย/บรรยายสรุปผล

แนวทาง/ขั้นตอนการพัฒนา

  1. ค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Google Forms, Develop Programs, MOD AMSS++, อื่นๆ

  2. เลือกใช้ MOD AMSS++ V5 ระบบงานวิชาการ

  3. ทดลองนำมาใช้ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2561 นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

  4. ประเมินผล/ปรับปรุง

  5. นำมาใช้ เดือนมีนาคม 2562 แบบนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  6. ** ประเมินผล/ปรับปรุง

  7. ** พัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการ PLC

ผลที่ได้รับ

  1. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่องมือการนิเทศและประเมินผลในระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

  2. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับความสะดวก/ประหยัดงบประมาณ/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

  1. ปรับปรุงประเภทการวัดตัวชี้วัดเป็น

   1. ระดับคุณภาพ

   2. ปริมาณ (ร้อยละ)

   3. ปริมาณ (จำนวน)

 1. กำหนดสีในการพัฒนาคุณภาพ

  1. สีแดง

  2. สีเหลือง

  3. สีดำ

  4. สีเขียว

  5. เครื่องมือให้สถานศึกษา/ผู้รับการนิเทศ ประเมินตนเอง

  6. สำนักงานเขต รับรองการประเมินผล

ครั้งที่ 2

 1. ** พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)

  1. ** รายงานในรูปรายงาน และกราฟสี

หมายเหตุ ** อยู่ระหว่างดำเนินการ