ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++

วันที่โพสต์: Feb 14, 2019 2:45:22 AM

สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSON

ปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณนี้(..พอนะ)

ข้อมูลจำนวน/ข้อมูลรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

2) จำแหนกตามเพศ

3) จำแนกตามวุฒิการศึกษา

4) จำแนกตามวิทยฐานะ/ระดับ

5) รายชื่อ/ข้อมูลรายละเอียด – ผู้เกษียรณอายุในปีปัจจุบัน

สารสนเทศ

1) สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด (Line Notify/rss)

2) แนะนำบุคลากรหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/บุคลากรสำนักงาน (rss)

3) สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (rss)

4) งานทะเบียนประวัติ แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7 ***

4) งานบำเหน็จความชอบ แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ***