ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 11:27:48 AM

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา

โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน

 1. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561 , 18 ตุลาคม 2561

 2. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561 , 15 พฤศจิกายน 2561

 3. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561 , 13 ธันวาคม 2561

 4. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 , 25 มกราคม 2562

  1. ไปที่หน้า PAGE ระเบียบวาระการประชุม agenda.loei1.go.th

งานนำเสนอของ Google

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE

  2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL

  3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

การดำเนินงาน

  1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE

  2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC

  3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

   • ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click

   • รหัสของชั้นเรียน :: gm66414

  1. จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

  1. เริ่มใช้งานครั้งแรกในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1

  2. การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ

ปัญหา/อุปสรรค

  1. การกำหนดรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมให้ลื่นไหลและได้ความครบถ้วน

  2. การเปลี่ยนแปลงพฤกติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ

  3. อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone (เสนอของบประมาณจัดหา Smart Phone/iPAD/Tablet ให้ก็ดีนะครับ.. 555) ที่รองรับการ Scan QR-CODE

ข้อเสนอแนะ

  1. นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ควบคู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  2. เพิ่มศูนย์ประชุมทางไกล Video Conference

  3. ใช้วิธีส่ง Link ไปทาง Line (Link2Line) ระเบียบวาระการประชุมหน้าเดียว (One-sided agenda)