รายชื่อโรงเรียนหลัก - โรงเรียนรวม

วันที่โพสต์: May 23, 2019 4:25:31 AM

จำแนกลักษณะโรงเรียน

    1. ไปเรียนรวมทุกชั้น - นักเรียนไม่มีใน DMC

    2. ไปเรียนรวมทุกชั้น - ยังมีนักเรียนใน DMC

    3. ไปเรียนรวมบางชั้น

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Click Here ->> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtT5UWOdfEVeiQjq-wzyUylWu1Wnji8p5eqDm-UOFk4/edit?usp=sharing