โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา

วันที่โพสต์: May 27, 2019 3:31:19 PM

การบันทึกบัญชี 5 ส่วน โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาของ สพฐ.

ผ่านโปรแกรม e-Budget ทาง URL : https://e-budget.jobobec.in.th/

ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

ขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2