การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

วันที่โพสต์: Aug 09, 2019 8:38:52 AM

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด! ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.246/obecnet_63/index.php?mod=login

ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติม

42010105 บ้านแก่งมี้ - เชียงคาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562

1.ศธ 04005/ว936การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

2.ศธ 04002/ว5034โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 50

การรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/netbudgetารเข้าระบบโดยชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลข SMIS 8 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

1.หนังสือ สพฐ. ที่ศธ04005-ว929.pdf

2.กรอกข้อมูลทางเว็บไชต์ http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/

3.คู่มือการรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562

4.บัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2 หนังสือ ศธ 04005/ว 606 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

5.รายงานข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ปีงบประมาณ 2562

การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2