การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันที่โพสต์: Oct 18, 2019 8:12:37 AM

หลักการเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสน เทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT)

การดำเนินงาน

  1. จัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน

  2. โรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนระบบรับสัญญาณดาวเทียมเป็น New DLTV ความคมชัดระดับ HD ครบทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  3. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ครบทุกโรงเรียนในสังกัด

  4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV มีผล O-NET สูงกว่าระดับชาติ

    • ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 โรงเรียน

    • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน

  5. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี

วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน

4 School 4 Style for Education by DLTV