การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

วันที่โพสต์: Feb 03, 2020 3:54:33 AM

เรื่อง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทางศึกษาธิการแล้ว พบว่าข้อมูลหน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่มีการซ้ำซ้อน โดยให้โรงเรียนโหลดไฟล์ข้อมูลได้ทางระบบ AMSS++ หรือ QR CODE และ

***รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนทางเว็บ

1.bit.ly/2tjECym (ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน)

2.bit.ly/2SeNttU (รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)

***คำชี้แจง ใช้อีเมลราชการโรงเรียนในการรายงาน xxx.loei1.go.th โดยแนบเอกสาร

1)ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (EXCEL)

2)เอกสารแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน และรูปถ่ายนักเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู (สแกนเป็นไฟล์ PDF)

***ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30น. เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป