การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

วันที่โพสต์: Oct 20, 2016 4:36:45 AM

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์14 ต.ค. 2559 10:23โดยพิรุณ พึ่งพานิช [ อัปเดต 14 ต.ค. 2559 10:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้นได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ระดับเขตพื้นที่และการจัดประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับชม

  1. Internet

  2. TV

    • ETV

    • DLTV

ช่องทางรายงาน

  1. ทางเว็บไซต์ http://tinyurl.com/voteobec

    1. ดาวน์โหลดคู่มือ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/ld-wela-reiyn-25-26-tulakhm-2559