การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT

วันที่โพสต์: Jun 30, 2017 6:40:44 AM

ด่วนที่สุด หนังสือที่ ว 868เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย ที่จะขยายผล การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning : DL) ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไป และเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง ในการพัฒนาและขยายผล จึงได้แจ้งให้โรงเรียนทำการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกระหัสผู้ใช้งานและระหัสผ่าน คือ SMIS ๘ หลัก ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล แบ่งตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

กลุ่มที่ ๑. โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน ขึ้นไป ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://210 .246.188.59/dltv1 ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

กลุ่มที่ ๒. โรงเรียนขนาดเล็กและที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147

จำนวนโรงเรียนที่ไม่ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่าส่งข้อมูลครบแล้ว

ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานข้อมูลโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนที่ได้รับรุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนยุบรวม

    1. บ้านติดต่อ (ติดตั้งบ้านใหม่)

    2. บ้านโป่งป่าติ้ว (ติดตั้งบ้านสูบ)

    3. บ้านลาดค้อ (ติดตั้งบ้านติ้วน้อย)

    4. บ้านใหม่ตาแสง (ติดตั้งบ้านคอนสา)

เรื่องเดิม แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านด้วย รหัส Smis 8 หลัก ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1 >>>Click<<<

รายชื่อโรงเรียนดูจากไฟล์แนบท้ายหน้านี้ หรือ

บัญชีรายชื่อโรงเรียน - จัดสรร DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ปี 2557