การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

วันที่โพสต์: Jul 14, 2016 2:38:59 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕"

วัตถุประสงค์เพื่อ

    1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

  1. นำข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของโครงการไปพัฒนาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ให้สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

Click Link Download Files เอกสารงานวิจัย

http://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1467857500x941800303_2.pdf