การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่โพสต์: Dec 09, 2019 4:2:18 AM

การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือหน่วยงานรับงบประมาณ จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดทุกโรง กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

>>>ได้ที่ www.dlthailand.com/dltv2564 ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

>>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 สพป.ลย.1 https://bit.ly/2PoCrk0

>>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทั้ง 225 เขต http://gg.gg/dltv2564report

>>>ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 151 รร. Download มาแล้ว sort ตามที่ต้องการ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHg9i30AOn6RKVjeYRH9ps6ENHfpROO2jQ4KaJXuVvc/edit#gid=385071395

>>>ประกาศยุบ http://dlict.loei1.go.th/home/datacenter/information-report

5 ส.ค.2562 42010282 บ้านหาดพระ

2 ต.ค.2562 42010001 บ้านท่าเปิบ

2 ต.ค.2562 42010019 บ้านท่าข้าม

20 พ.ย.2562 42010038 บ้านโพน

20 พ.ย.2562 42010277 บ้านวังเป่ง

20 พ.ย.2562 42010285 บ้านห้วยคัง

>>>คงเหลือ ณ 10 พฤศจิกายน จำนวน 148 รร.

>>>คงเหลือ จำนวน 145 รร.