การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู 4.0" ประจำปี 2563

วันที่โพสต์: Aug 23, 2020 6:54:21 AM

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

เอกสารอ้างอิง http://amss.loei1.go.th/modules/mail/upload_files/34203004063131597138580_1.pdf

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 137 คน

เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และครบหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา จำนวน 5 หมวด

หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

เอกสารอ้างอิง https://otepc.go.th/th/content_page/item/2326-2018-11-08-13-47-47.html

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของ สพป.เลย 1 : Model DNA

    1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV : Distance Learning for Television

    2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLIT : Distance Learning for Information and Technology

  1. สนง./กลุ่มทุกกลุ่ม/โรงเรียนทุกโรงเรียน/ครูทุกคนมี Website เพื่อรวบรวมงานจากทุก Platform ที่ได้พัฒนา/ที่ได้เรียนรู้จากทุกแหล่ง (เน้นไปที่ Google Site เนื่องจาก สพป.เลย 1 มี Google for Education ให้ใช้ฟรี)

  2. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล DEEP, Google for education, Microsoft เช่น บทเรียนออนไลน์, ห้องเรียนออนไลน์, การสร้างสื่อนวัตกรรม ฯลฯ

  3. การสร้างช่องทางสื่อสาร เช่น Line, Facebook, Meet, ZOOM, Scorpia ฯลฯ

  4. การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA) และระบบบริการออนไลน์ (E-SERVICE)

  5. การพัฒนา Platform on Mobile Application @loei1.go.th

ครูผู้ช่วย 4.0

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรม