ขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area

วันที่โพสต์: Jun 03, 2016 8:39:57 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System++) หรือ Smart Area และระบบ Smart OBEC โดยมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ใช้งานสารบรรณระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยกัน และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเริ่มต้นใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ควบคู่กับระบบ e-Office เดิม และจะยกเลิกการใช้งานระบบสารบรรณเดิมในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามกรอบภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จึงจัดให้มีการดำเนินงานการขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน