คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562

วันที่โพสต์: Jan 07, 2019 7:41:57 AM

คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 7 มกราคม 2562

  1. กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Click

    1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 Click