ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เลย 1 ปี 2560

วันที่โพสต์: Jan 24, 2017 5:39:31 AM

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

จากเดิมทำไว้ 8 โครงการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/itec/news/senxkhorngkarictpracapi2560

พิจารณาจากตัวชี้วัด และชุดโครงการจยุบเหลือ 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา

ชุดโครงการที่ 1 โครงการวิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ชุดโครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชุดโครงการที่ 4 การซ่อมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์