ยุทธศาสตร์ 5 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วันที่โพสต์: Nov 06, 2016 11:45:3 AM

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

1. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ เบอร์โทรศัพท์ 095 658 6503

2. นายธงชัย โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์ 081 262 0147

3. นายประทีป จิตต์งามขำ เบอร์โทรศัพท์ 089 619 1355

4. นายจักรกริช อาจแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 087 217 7314

e-mail

1. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ อีเมล์ mr.frog@loei1.go.th

2. นายธงชัย โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์ komolsai@loei1.go.th

3. นายประทีป จิตต์งามขำ อีเมล์ say2jo@loei1.go.th

4. นายจักรกริช อาจแก้ว อีเมล์ juk.ard@loei1.go.th

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 163 โรงเรียน 1 สำนักงาน

1.1 จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริการการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Proxy Server) ในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 163 ชุด/โรงเรียน

1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Administrator) จำนวน 2 คน/โรงเรียน รวม 326 คน

1.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นเพื่อขยายเส้นทางการใช้งานของโรงเรียน กรณีโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของส่วนกลางเกิดขัดข้อง จำนวน 163 โรงเรียนๆละ 1,500 บาท/เดือน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายระบบประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.1 จัดหา/ติดตั้งระบบเครือข่ายประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 ศูนย์

2.2 พัฒนาโปรแกรมประชุมออนไลน์

2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ จำนวน 3 คน/ศูนย์ รวม 45 คน

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน 15 ศูนย์

3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมบำรุง ศูนย์ละ 100,000 บาท

3.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จำนวน 3 คน/ศูนย์ รวม 45 คน