ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่โพสต์: Feb 05, 2019 3:40:49 AM

ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว3700

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาจมีโรงเรียนในโครงการ DLTV จะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายละเอียดยืนยันความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งยืนยันแนวโน้มของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนอื่น

กรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันส่ง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7BtrwdYz6607fe4r141jjgZt-0c2i9Se2IKi_AIP1k/edit?usp=sharing