ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: Jun 30, 2017 4:56:33 AM

  1. ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 http://www.obec.go.th/documents/78058

  2. บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  3. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว37 ลว.7 มีนาคม 2560 แจ้งจัดสรร&รายละเอียดคุณลักษณะ

  4. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว52 ลว.23 มีนาคม 2560 แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร

  5. DLIT-เอกสารประกอบการตรวจรับทีวี Prismapro ELE-5503ST

  6. DLIT-คู่มือการตั้งค่าทีวี Prismapro ELE-5503ST