ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Nov 11, 2019 2:52:39 AM

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://ds.moe.go.th/static/edc.html ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

  1. หนังสือ แจ้งโรงเรียน

  2. แบบแบบรายงาน ตรวจสอบยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (word)

 1. หนังสือ สพฐ

 2. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html

 3. คลิกดูคู่มือ

  1. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี

  2. ดูผลการรายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน

ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล

 1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา

  2. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  3. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

  4. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา