รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Oct 12, 2017 3:33:30 PM

รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทพสถิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

..................................................

ที่มา : นางบุณยนุช ธรรมสอาด ผู้บันทึกรายงานการประชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางวัฒนา โคตรมี ผู้รับรองรายงานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

สืบค้นข่าวประชาสัมพันธ์ : นายจักรกฤษ อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑