สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความความประสงค์ จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่โพสต์: Feb 27, 2020 3:56:4 AM

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ** โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3 ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2 ที่แนบมา Downloadแบบสำรวจ

    1. นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์ กรอกแบบสำรวจ

นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป