สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

วันที่โพสต์: Aug 14, 2020 3:12:51 AM

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๐๙๗ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำรวจสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญญาณ) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID–19)

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจความต้องการ พร้อมสรุปข้อมูลดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งทางอีเมล์ covid19@obec.go.th แล้ว