หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560

วันที่โพสต์: Jan 24, 2017 12:23:46 PM

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ

นายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC ข่าว/ภาพ