อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

วันที่โพสต์: Jan 17, 2020 3:45:38 PM

วันที่ 17 มกราคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

1.ด้านบริหารงบประมาณ

2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านบริหารวิชาการ

4.ด้านบริหารทั่วไป

การดำเนิน

1.การดำเนินการติดตั้ง ปี 2563

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

3.ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

บรรยาย
Google Document