เชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่โพสต์: Oct 07, 2020 2:37:54 PM

ด้วยกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดร่วมกันทุก สพท. ให้มีการจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนําไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก

  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสถานบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสําหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก โดยเอกสาร และข่าวสารนั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด

  6. เพื่อบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการกุศลทั่วไป

  7. สมาคมจะไม่กระทําการใดๆ เพื่อหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ในการนี้ได้มีกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ และความหมาย

ชิงเงินรางวัลเงินสด 1,000 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น.

และจะเปิดให้โหวดลงคะแนนโดย ผอ.กลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศผลตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Link Google Form เพื่อส่งผลงานตราสัญลักษณ์ที่

Data Studio ดูผลงานที่ส่งมาแล้ว

ได้รับ VOTE ลำดับที่ 1

teerak.tk@gmail.com สพป.พิษณุโลก เขต 3