เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

วันที่โพสต์: Dec 23, 2018 1:44:8 AM

การเตรียมการต้อนรับคณะ สพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร

 1. คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำรประชุมคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย

 2. คำสั่ง สพฐ. ที่ xxxx

ภาระกิจ

สายที่ 1 : สพป.เลย เขต 1

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9PYvgxzktJH2

   1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์,การอ่านออกเขียนได้ Click

   2. โรงเรียนบ้านเพียซำพุ อ.เมืองเลย ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทาน Click

   3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง ติดตามโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพ Click

  2. วีนที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/MyBjWTkZzmq

   1. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อ.เชียงคาน ติดตามศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการขยะ Click

สายที่ 2 : สพป.เลย เขต 2

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/1xsxmtghisG2

   1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เอราวัณ ติดตามโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการการสอนแบบ Open approach/ต้นแบบสหกรณ์ Click

   2. โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ ติดตามโรงเรียนพระราชทานยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย Click

   3. โรงเรียนบ้านโคกมน อ.วังสะพุง ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click

  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/JeRYLCWjsCM2

   1. โรงเรียนบ้านกกบก อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV Click

   2. โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Click

สายที่ 3 : สพป.เลย เขต 3

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82

   1. โรงเรียนบ้านห้วยทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

   2. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  2. โรงเรียนบ้านนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม

  3. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/HSqj1yKgRwP2

   1. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อ.ภูเรือ จ.เลย ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click

สายที่ 4 : สพม.19

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9ZFAQk2ZZMr

   1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์

   2. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามโรงเรียนทักษะอาชีพ

   3. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามโรงเรียนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ

  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/r2DrptbJc112

  3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

สายที่ 5 : สพป.เลย เขต 1/สพม.19

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/bGrfbgyqjBp

   1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

  2. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาฯลฯ

   1. โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน Click

  1. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/vCC6o6WXfNC2

  2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) อ.เชียงคาน จ.เลย ติดตามโรงเรียนในโครงการไทยรัฐ โรงเรียนประชารัฐ Click

สายที่ 6 : สพม.19

  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/s3KxqMHX7FU2

  2. โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย ติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน PLC และนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 3 โรงเรียน 4 ทุน

    1. โรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 2 ทุน

    2. โรงเรียนหนองหินวิทยา จำนวน 1 ทุน

    3. โรงเรียนนาด้วงวิทยา จำนวน 1 ทุน

  3. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ. (บ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย)

  4. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82

  5. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ และติดตามนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 4 โรงเรียน 4 ทุน

   1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จำนวน 1 ทุน

   2. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จำนวน 1 ทุน

   3. โรงเรียนเซไลวิทยาคม จำนวน 1 ทุน

   4. โรงเรียนท่าลี่วิทยา จำนวน 1 ทุน

  1. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านพรประเสริฐ อ.เอราวัณ จ.เลย