เสนอโครงการ ICT ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: Nov 16, 2016 9:30:57 AM

เสนองบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา จำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ