แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Jan 04, 2018 6:57:24 AM

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการให้บริการในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรากคม ๒๕๖๑ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา

1. กรณีโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps

2. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

3. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ SIM โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

** ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้ข้อแนะนำที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทางในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำโดยเร็วที่สุด

แนวทางเบื้องต้นของโรงเรียน

เตรียมการ

 1. โรงเรียนมี UniNet ใช้ UniNet อย่างเดียว - หากต้องการเช่าสัญญาณเพิ่ม/หาเงินงบประมาณจ่ายเอง

 2. โรงเรียนไม่มี UniNet ตอนนี้ส่วนกลางไม่จ่ายเงินให้ internet ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

  • โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดต่อ TOT

  • โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดต่อ 3BB

  • โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดต่อ CAT

  • ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช้ internet จาก SIM โทรศัพท์ TRUE, AIS

 3. ตามแบบรายงานนี้ แบบรายงานสถานะการใช้งาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑

 4. เขตรายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.

การดำเนินการ

 1. โรงเรียนทำโครงการใช้เงินอุดหนุนเพื่อเช่าสัญญาณ internet จากผู้ให้บริการในพื้นที่

 2. รายงานค่าเช่ารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มาที่กลุ่ม DLICT เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.

 3. เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรให้ส่งคืนเงินอุดหนุนต่อไป

     • 100/30 Mbps.

     • 690

1. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเลย โทร. 042813011,042811300

2. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเชียงคาน โทร. 042821123,042821047

3. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาวังสะพุง โทร. 042841123

4. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาด่านซ้าย โทร. 042891505

5. ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 042810929

ผู้ให้บริการ 3BB

 • ติดต่อคุณปราการ ศรีนวกุล โทร. 09 - 2449 - 5651

ผู้ให้บริการ True

ผู้ให้บริการ CAT

ผู้ให้บริการ AIS

ผู้ให้บริการ DTAC

ติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet

 1. ผู้แจ้งยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ (แจ้งชื่อโรงเรียน - อำเภอ - จังหวัด - ชื่อผู้รายงาน)

 2. โทรหา. 02 - 232 - 4000 และ 02 - 354 - 5678 ต่อ 4001 - 4005

 3. โทรหา.ธีรวิท(ตั้ม) 080-199-8661 ผู้ดูแลจังหวัดเลย

 4. E-mail : noc@uni.net.th

 5. แฟกซ์ : 02 - 354 - 5678 ต่อ 5012

***เขาจะต้องแนะนำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนส่งให้ช่าง ตามที่ประชุม conference เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้า site งานภายใน 24 ชั่วโมง (+- อีก 24 ชั่วโมง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาUniNet และติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet