แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

วันที่โพสต์: Jul 04, 2017 5:57:39 PM

https://www.ega.or.th/th/index.php

ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

บริการ

 1. G-Chart

 2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

การดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 - 2564

 1. การระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

   2. การจัดประชุมระดมสมอง

 2. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

   2. ยืนยันความถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม