โครงการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ

วันที่โพสต์: Jul 30, 2017 12:9:47 AM

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

  2. เพื่อใช้ระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเครื่องมือของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารเงินงบประมาณได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และคุ้มค่า

เป้าหมาย

 • เชิงปริมาณ

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 2 ระบบงาน

  2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบ จำนวน 90 คน

 • เชิงคุณภาพ

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

  2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ สพป.อุบลราชธานี 4 / ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560

  2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ สพป.เลย 1

   1. ปรับปรุงระบบจาก 4.03 เป็น 4.8

  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ

  4. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ยุทธศาสตร์ที่ - ตัวชี้วัดที่ -

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการ จัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายชุมพร ธีรศิลป์

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ผลสำเร็จที่ได้รับ

Download File คู่มือได้จากท้ายบทความ

 1. คู่มืองานการเงินและบัญชี budget-loei.pdf

 2. คู่มืองานการวางแผน plan-loei.pdf

e-Budget