โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561

วันที่โพสต์: Dec 06, 2017 6:30:48 AM

   • ปีงบประมาณ 2561เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นปีที่มีประกาศจัดตั้งกลุ่มงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ)

   • เป็นปีแห่งการเดินหน้า Thailand4.0

   • เป็นปีแห่งการสร้างบ้านของคน ICT ที่ต้องเป็นกาฝากอยู่ตามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ คิดนวัตกรรม สร้างสรรค์ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานทุกกลุ่มทุกระดับทุกสำนักทุกกระทรวง บนพื้นฐาน Everything Everytime Everywhere เรื่อยมา

และแล้ว..สุดท้าย ก็ถึงวันที่คน ICT จะมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อพัฒนางานและองค์กรให้ก้าวไกลต่อไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตัวชี้วัด

  • ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

  • ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

  • ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

กิจกรรมหลักที่

  • กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

  • กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบโครงข่ายการศึกษาทางไกล ด้วยเว็บไซต์และอีเมล์ส่วนราชการ (Website and E-Mail Personal)

  • กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • กิจกรรมหลักที่ 4 ค่ายไอทีเพื่อการเรียนรู้ (IT Camp)

  • กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

กรอกรายการใช้จ่ายงบประมาณแตะละกิจกรรมที่นี่ บันทึกเสนอขอจัดตั้งโครงการประจำปีงบประมาณ 2561