โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร @10,000บาท

วันที่โพสต์: Jul 04, 2017 2:51:13 AM

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Teachers and Basic Education Personnel Developmet Bureau

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2288-5635-34 โทรสาร 0-2281-0503

เว็บไซต์ http://202.143.153.156/hrd_demo/ หรือ http://hrd.obec.go.th/

ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน ได้แก่

  1. Admin ระบบโครงการฯ (นายมณฑล พร้อมสันเทียะ)

  2. บุคลากรกลุ่มงานบุคคล (นางนิราพร โสดาวิชิต)

  3. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง)

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

การดำเนินงาน

*** ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน ให้รอรหัสที่ทาง สพค. กำหนดให้ Admin เข้าเพิ่มผู้ใช้ก่อน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

*** เปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

*** ครูที่จะเข้าลงทะเบียน แนะนำ ให้ใช้อีเมล์ที่ สพป.เลย 1 โดยศูนย์ iTec จัดทำให้ภายใต้โดเมน xxxx@loei1.go.th

 1. ผู้บริหารกรอกข้อมูลเข้าระบบอนุมัติการอบรม หัวละ 10,000 บาท https://goo.gl/forms/clLGbm8846Gmqqb32

   • แล้วรออนุมัติจากระบบทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

   • ตามคู่มือสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบอนุมัติการอบรมTraining OBEC : Manual Admin School Training OBEC

  1. Admin/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บริหาร เข้าระบบอนุมัติการอบรมที่ http://training.obec.go.th/admin/

 1. ครูเข้าระบบการอบรม http://training.obec.go.th/#/Login

หมายเหตุ

  • โรงเรียนที่เรียนรวม ควบรวม ยุบรวม แจ้งด้วยนะครับว่าให้ผู้บริหารท่านใดอนุมัติจะได้เพิ่มสิทธิ์ให้

ถามตอบ